Open Vld Destelbergen-Heusden

een sterk geëngageerd en gemotiveerd team staat klaar voor een gemeente waar het goed leven, wonen en werken is.

Open Vld Destelbergen-Heusden bundelt ervaring, talent, enthousiasme en betrokkenheid.
Een gedreven team van doeners die het verschil tastbaar willen maken.

In de voorbije legislatuur gaf Open Vld het beste van zichzelf en dat is ook de trend die we willen verder zetten. Met volle overtuiging verder bouwen op deze stevige fundamenten is de uitdaging die we absoluut omzetten in kansen. Met een equipe die barst van vertrouwen, dynamisme en inzet. Gedreven en enthousiast willen wij ons volop inzetten voor onze mooie groene gemeente, waar het goed leven, wonen en werken is voor iedereen.

Wij koesteren het vooruitgangsoptimisme en zetten vastberaden koers richting 14 oktober 2018.
U kan beslist op ons blijven rekenen.

Elsie Sierens - Lijsttrekker Open Vld Destelbergen-Heusden gemeenteraadsverkiezingen 2018


Elsie Sierens
uw kandidaat-burgemeester

Wat we doen.

1

een gemeente met een deugdelijk bestuur voor en met onze inwoners

Het behartigen van het algemeen belang van de gemeente en zijn inwoners en het organiseren van een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening behoort tot onze belangrijkste taak als gemeentebestuur.

Veiligheid, mobiliteit, milieu, wonen en welzijn vereisen een goed en gezond financieel beleid.

concrete actiepunten

 • op geregelde tijdstippen infosessies voor de burger organiseren
 • de digitalisering van de dienstverlening verder uitbouwen
 • de huidige onthaalfunctie in het gemeentehuis laten doorgroeien tot een volwaardige helpdesk
 • wij zijn voorstander van een burgerbudget - op die manier krijgen burgers inspraak en participatie

voor een moderne, actieve gemeente die voorbereid is voor de uitdagingen van morgen

2

een veilige gemeente waar het goed en aangenaam leven is

Een veilige woon- en werkomgeving, een veilige schoolomgeving voor onze kinderen, een doordachte mobiliteitsaanpak, veilige en goed aangelegde fiets- en voetpaden.
Zaken die de inwoners comfort bieden in een hectische leefwereld. Een goed evenwicht tussen gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer blijft onze uitdaging.

concrete actiepunten

 • de optimalisatie en uitbreiding van de buurtinformatienetwerken (BIN)
 • informatie-avonden organiseren omtrent inbraakpreventie en veiligheid ism de politiezone Rhode & Schelde
 • het doordacht aanwenden van camerabewaking, automatische nummerplaatherkenning (ANPR) met aandacht voor de privacy van onze burgers
 • blijvend inzetten op verkeersveiligheid: zone 30, veilig uitgeruste fietspaden, fietssuggestiestroken, veilige voetpaden
 • kiss and ride zones in de omgeving van scholen en in de omgeving van de sporthal

voor een mooie, leefbare gemeente waar iedereen zich thuis voelt

3

een dynamische gemeente met zinvolle sport, recreatie en vrijetijdsbeleving in een groene, kwaliteitsvolle leefomgeving

Destelbergen-Heusden is een groene, residentiële gemeente waar het aangenaam leven is. Het bevorderen van een kwaliteitsvolle leefomgeving is een belangrijk aandachtspunt.

concrete actiepunten

 • optimalisatie en uitbreiding van de bestaande sportinfrastructuur
 • kwalitatieve invulling van onze jeugd- en sportkampen
 • uitbreiding van de Uit-Pas
 • milieubewust inzetten op een CO2 vermindering van 34% tegen 2030
 • kwaliteit in onze afvalophaling en in de dienstverlening op het recyclagepark - vanuit het ‘de vervuiler betaalt’ principe
 • het groene> karakter van onze gemeente koesteren, een uniforme huisstijl in onze natuurgebieden
 • woningaanbod diversifiëren: jongeren, starters, alleenstaanden, senioren, socio-economische groepen

voor een groene gemeente waar sport, recreatie en cultuur gestimuleerd en gesteund worden

4

een sfeervolle gemeente, door het stimuleren van lokale handel & ondernemerszin en door in te zetten op lokale economie

Middenstanders, zelfstandigen, ondernemers,... zijn de draaiende motor van een gemeente. Zij zorgen met hun vakkennis voor een gerichte aanpak en dienstverlening.

Zij zijn vaak ook de werkgevers op lokaal vlak. Onze gemeente met de handelskernen Destelbergen-centrum, Destelbergen- Eenbeekeinde en Heusden biedt kwaliteit en service. Wij willen dit ook koesteren.

Wij beseffen evenwel dat een aantrekkelijke, levendige gemeente ook bevorderlijk werkt voor het aantrekken van nieuwe handelaars.

concrete actiepunten

 • het verfraaien van de handelskernen Destelbergen, Heusden en Eenbeekeinde
 • nadruk op proximiteit van ons winkelaanbod, middenstand koesteren
 • samenwerking tussen middenstand en gemeente in de organisatie van een jaarlijkse nieuwjaarsdrink, alternerend in Destelbergen en Heusden
 • het blijvend toezien op een betere leefbaarheid van zowel handelaars als inwoners.
 • Pop-up stores, ondersteuning starters

voor een gemeente waar lokale economie gestimuleerd en ondersteund wordt

5

een warme gemeente voor jong & oud en welzijn voor allen

Onze maatschappij bestaat uit verschillende geledingen, wij zetten graag in op levenskwaliteit van onze inwoners: (jonge) kinderen, tieners, (jong)volwassenen, (groot) ouders, (jong)senioren en zorgbehoevenden.

Wij bieden ook opvang en begeleiding aan jongeren die het moeilijk hebben en in kansarmoede leven en wij bieden hulp in geval van werkloosheid of ziekte.

concrete actiepunten

 • kwalitatief onderwijs blijven aanbieden
 • de nieuwbouw van de gemeenteschool Destelbergen
 • een Sociaal Huis dat de kwaliteit van het lokale welzijnsbeleid verhoogt en alle zorg-gerelateerde diensten verbindt
 • ouderenzorg in alle facetten verbonden in de Zorgband: dagverzorging, kortverblijf, seniorenflat, woon- en zorgcentrum

voor een groene gemeente waar jong en oud aangenaam samenleven

Realisaties & projecten in de pipeline

Realisaties

 1. Sportpark Bergenmeers

  We centraliseerden het ruim sportaanbod in onze gemeente: zaalsporten, tennis, voetbal

 2. Kollebloem

  Een groene long in Heusden waar het aangenaam vertoeven is voor jong en oud.

 3. Berghine en Jeugd- en Gemeenschapscentrum

  Een verfraaiing van de zaalaccommodatie waar verenigingen en scholen optimaal gebruik kunnen van maken.

 4. Sportbasisschool Heusden

  Een opwaardering van de gemeentelijke schoolinfrastructuur in het belang van het welzijn van de kinderen.

 5. Wellingstraat: collectorwerken en heraanleg

  We koppelden de vernieuwing van het rioleringsnetwerk aan een veiligere fiets- en woonomgeving.

 6. Kwartier Beervelde

  We centraliseerden de gemeentediensten voor optimale dienstverlening en boden kansen aan KMO’s om zich te vestigen in onze gemeente.

 7. Ruiterroute

  In onze gemeente - die rijk is aan manèges - zorgden we voor een uniek aanbod van wandel- en drafroutes voor de ruiters.

 8. Heraanleg Leenstraat

  We bouwen verder aan een veiliger wandel- en fietsinfrastructuur voor de inwoners en de vaak fietsende schoolgaande jeugd.

 9. OCMW

  We blijven inzetten op een kwalitatief zorgaanbod met aandacht voor de ouderen in onze gemeente.

 10. Woonuitbreidingsgebied TAE-site

  Aandacht voor kwaliteitsvolle woonprojecten zodat jong en oud zich hier kunnen vestigen.

Projecten in de pipeline

 1. Recreatiezone Nederbroekstraat

  Wij blijven inzetten op sportbeleving - de nieuwe recreatiezone herlocaliseert het voetbal in Heusden in combinatie met de verdere uitbouw van ons sportaanbod.

 2. Wijkwerf Eenbeekeinde

  Kwaliteit bieden aan onze leefomgeving is een uitdaging die we blijven aangaan - het project Wijkwerf Eenbeekeinde focust op het verminderen van de CO²-uitstoot, door renoveren van woningen streven we naar een klimaatgezonde gemeente - ook op andere locaties wordt hierop ingezet.

 3. Nieuwbouw gemeenteschool Destelbergen

  Voor onze schoolgaande jeugd in Destelbergen en Heusden blijven wij garant staan voor een kwalitatieve uitbouw van onze schoolinfrastructuur - de gemeenteraad keurde de bouw van het schoolgebouw in Destelbergen goed waardoor de aanvraagprocedure is gestart.

 4. Riolerings- en collectorwerken Schuytershoek

  Wij zetten in op een aangepaste en reglementaire uitbouw van het rioleringsnetwerk in de wijk Schuytershoek - vanaf 2019 starten de werken en de heraanleg van de rioleringen en straten.

 5. Natuurgebied Damvalleimeer herkenbare toegangspoorten tot het natuurgebied

  In samenwerking met Regionaal landschap werken wij aan een opwaardering van onze natuurtroeven, onder andere door herkenbare toegangspoorten en een uniforme huisstijl.

 6. Verhogen herkenbaarheid handelskernen

  Onze handelskernen Destelbergen, Heusden en Eenbeekeinde verdienen een charmante aanblik - hier gaan we voor een uniforme herkenbare stijl in overleg en met volle steun van de betrokken middenstanders.

 7. Rioleringswerken Zandakkerlaan

  Een broodnodige vernieuwing van het rioleringsnetwerk in de Zandakkerlaan kondigt zich aan – voor een vlot verloop garanderen we - evenals bij andere werken - een goede afstemming met alle betrokken partijen (inwoners, school, middenstanders, …).

 8. Oprichting Zorgband en inkanteling OCMW in gemeentebestuur

  Eén van de grootste uitdagingen is de inkanteling van het OCMW in de gemeente - de zorgcomponent wordt ingekapseld in een Zorgband, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Destelbergen, De Pinte, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem en provinciaal zorgcentrum Lemberge.

 9. Carpoolparking oprit R4 Destelbergen

  Er wordt gestart met de bouw van de Park & Ride met zo’n 150 parkeerplaatsen en gepaste infrastructuur voor fietsers – en er wordt een nieuwe parking voor vrachtwagens aangelegd, zodat deze niet langer parkeren in de omliggende straten om zo de parkeerdruk te verminderen.

 10. Verdere uitbreiding BIN-netwerken

  Veiligheid belangt ons allen aan - wij bouwen de buurtinformatienetwerken verder uit - inbraken melden en snel handelen is de boodschap

Volg ons op social media